Referat for generalforsamlingen d. 23 februar

1. Valg af referent

Bjarke Nees er valgt

2. Valg af dirigent

Frederik Krabbe er valgt

3. Formandens årsberetning

Beretningen vedlægges senere

Mundtligt: leje af lokalet er hævet til 1000 kr.

4. Fremlægning og godkendelse af det reviderede regnskab 2015

Godkendt uden anmærkninger

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingent fra 2017 er:

0 - 12 år: 125 kr.
13 - 19 år: 150 kr.
20- 29 år: 300 kr.
30+ år: 550 kr.
Event-medlemskab: 125 kr.

Bestyrelsens forslag er godkendt

6. Godkendelse af budget for 2016

Budgettet er godkendt uden ændringer

7. Valg til bestyrelsen

a. Jacob Andreasen, Anette Holdensen og Nina Hansen er på valg

b. Jacob Andreasen, Anette Holdensen og Nina Hansen genopstiller

De tre er valgt uden modkandidater

8. Valg af 2 suppleanter

Morten Baltzer er valgt

Bestyrelsen er givet bemyndigelse til at finde yderligere en suppleant

*Helle Videbæk er villig til at opstille som suppleant, når hun er blevet meldt ind i foreningen

9. Valg af revisor

c. Bjarke Nees genopstiller

Bjarke Nees er genvalgt

10. Landsmøde 4.-6. november 2016

d. Valg af 4 delegerede

Opstillede: Inge Dollerup, Anette Holdensen, Niels Knudsen, Bjarke Nees, Morten Baltzer og Sara Hove

Valgt: Sara, Niels, Anette og Bjarke

’Reserver’: Morten og Inge

i. Bemyndigelse til bestyrelsen om at udpege delegerede såfremt der findes flere delegeretpladser til Aarhus Midtby

Bemyndigelse er givet – de opstillede delegeretkandidater, som ikke blev valgt gives forrang i en eventuel udvælgelse af yderligere kandidater.

e. Forslag til Landsmødet

i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at stille forslag til Landsmødet

Bemyndigelsen er givet

f. Opstilling af kandidater til valg til Hovedbestyrelsen

i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at opstille kandidater til Landsmødet

Bemyndigelsen er givet

11. Valg til Distriktsbestyrelsen

g. Rune Hoff er på valg og genopstiller ikke

h. Jakob Hove stiller op

Jakob Hove er valgt

12. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

13. Evt.